Det går igjen mot jul og av denne grunn ser styret det som nødvendig å komme med noen
informasjoner før vi går over til år 2024.

9-volts batterier til andelene
Forsikringsselskapet/Boligbyggelaget har sluttet å dele ut 9V-batterier til andelene i sine
tilknyttede borettslag i anledning «batteribyttedagen» den 1. desember. Til tross for dette har
borettslaget valgt å kjøpe inn dette, da vi setter sikkerheten i andelene høyt. Vi ber også
andelseierne om å være varsomme med bruk av bart lys, og ha sikkerheten i fokus.


Budsjett 2024
I forbindelse med at det nærmer seg et nytt år må også styret godkjenne budsjettet for 2024. Ikke
overraskende vil dette også medføre en økning i felleskostnadene, da disse overstiger det som
gjennom året innbetales av andelseierne. Om man ser på inntektssiden i budsjettet uten å gjøre
noe med kostnadene vil en økning på 19,8% være nødvendig for å balansere budsjettet for 2024.
Styret er ikke så ensidig i sin tankegang, og har også valgt å se på ulike besparelser på
kostnadssiden for å gjøre endringen av felleskostnadene mer «spiselig» for andelseierne. Av
denne grunn har styret vedtatt en økning på 11,5% fra 01.01.2024. Parallelt med dette vil styret
reforhandle avtaler med både vaktmester/trappevask og andre løpende avtaler for på denne
måten å fremforhandle flere bedre avtaler, alternativt at det pakkes mer inn i eksisterende
avtaler.
Til tross for at vi arbeider på denne måten med kostnader vi kan påvirke, er det også en del
kostnader som vi dessverre ikke kan påvirke. Kostnader til forsikring, kommunale avgifter,
forretningsførsel og revisjon til sammen har økt med over kr. 900.000,- fra 2023 til 2024 der kr.
700.000,- alene kan knyttes til økning i de kommunale kostnadene. Endelige satser er ikke fastsatt
i kommunen, men det er varslet økninger av dette omfang i forbindelse med etablering av
matavfall, samt økte vannavgifter i forbindelse med etablering av nytt renseanlegg. Dette er
kostnader vi som eiere av fast eiendom i kommunen må betale, og ikke noe vi kan forhandle på.
Dessverre.
Andre kostnader vi ønsker å redusere er kostnader knyttet til strøm. Her er det mulig å gjøre en
del kostnadsreduserende tiltak knyttet til drift og strømforbruk på anleggene, men for å få til
dette må vi investere noe i arbeid og bytte av enheter først, før vi vil se besparelsene. Av denne
grunn må det vurderes kost/nytte i det enkelte tilfelle før slike endringer settes ut i livet.


Kollektiv Telenoravtale
Når det gjelder de kostnadene vi kan forhandle på, har vi nå i slutten av 2023 reforhandlet avtalen
med Telenor slik at linjekapasiteten økes mot en minimal økning i abonnementet. Dette betyr at
dere som andelseiere kan ha samme tilleggstjenester som dere har i dag, men betale et lavere
mellomlegg enn det dere hittil har gjort. Dette må også medregnes når økningen fra borettslaget
kommer. Mer informasjon om avtalen med Telenor er vedlagt dette skrivet. Her er det også
informasjon om at boksene i andelene vil bli skiftet ut.

Parkering i carporter
Styret har ved gjentakende tilfeller mottatt informasjon/klager på at folk parkerer så langt ut på
sin parkeringsplass at man går over skillelinjen og inn på naboens parkeringsplass. Dette medfører
mye unødvendig irritasjon for de berørte, samt arbeid for styret. Av denne grunn oppfordrer vi
alle om å parkere innenfor sin oppmerkede plass. Dette gjelder spesielt nå som det er vinter og
merkingen er vanskelig å se.


Oppdatering av vedtekter
Det er tidligere varslet at vi i 2024 skal revidere borettslagets vedtekter. Dette er styret godt i gang
med. Det reviderte forslaget baseres på moderniseringer i Burettslagslova, samt
standardvedtekter for borettslag tilknyttet VBBL, samt tidligere lokale tilpasninger for Øreåsen
Borettslag. Dersom noen av andelseierne har ønsker om tillegg, endringer eller fjerning av
bestemte punkter i dagens vedtekter ber vi om at dette varsles styret skriftlig så snart som mulig
slik at dette kan være med i det reviderte forslaget. Forslaget vil uansett bli sendt ut i forkant av
generalforsamlingen slik at andelseierne får satt seg inn i det.


Generelle trivselstiltak
For at det skal fungere så godt som mulig i borettslaget ber vi om at andelseierne plasserer avfall
der det er ledig. Vi prøver å rullere på dunkenes plassering, men det skjer ofte at de ytterste er
fulle, mens de som er lengre inn er tomme. Det er også viktig at pappkartonger brettes flate, og
ved behov skjæres i mindre biter, også om man er den første som kaster i en tom dunk. Det blir
fort fullt. Luft krever mye plass, og er til hinder for de som kommer etter deg. Til slutt ønsker vi å
minne om viktigheten av å plukke opp etter dyrene sine og kaste dette på egnet måte i
avfallsbeholderne.


Styrets sammensetning:
Styreleder: Tor-Erik Bjurstrøm leder@obrl.no 412 92 121
Sekretær: Anders Kyvik post@obrl.no 918 39 186
Økonomiansvarlig: Fredric Nygård faktura@obrl.no 480 27 352
Parkeringsansvarlig: Chris- Andre Aakre parkering@obrl.no 940 72 102
1.vara (møtende): Karin Moane Johnsen
2.vara: Cecilie Johansen


Generelle henvendelser til styret skal så langt det er mulig rettes
per e-post. Felles adresse til styret er post@obrl.no.

Denne
administreres av sekretær og fordeles til de aktuelle styremedlemmene.
Dersom det er akutte saker som vannskade, forsikringsskader, brann eller annet skal selvfølgelig
nødetatene kontaktes først deretter styret. I slike saker kan henvendelser også skje per telefon til
styrets leder.
Styret, 21.11.2023