Nyhetsbrev; God sommer!


TIL ALLE I ØREÅSEN BORETTSLAG!

Det er sommer og det er varmt.
I Øreåsen borettslag skjer det mye, noe er synlig for beboerne, annet ikke.

Elektrisk anlegg:
Styret har ferdigstilt elbilladeanlegget, og det er per i dag ingen forbud mot å bruke dem.
Dersom det kommer ny informasjon vil vi oppdatere dere på dette umiddelbart. Når det
gjelder fasader er en blokk ferdigstilt, og nye oppgaver venter. Snarlig vil også elektriske
installasjoner for fellesanlegg i blokker bli oppdatert.

Parkeringsplasser:
I løpet av sensommeren vil parkeringsplassene bli asfaltert og merket på nytt. Mens arbeidet
pågår må man være forberedt på å parkere på annet sted.

Økonomi:
Styret har reforhandlet bank- og låneavtaler, noe som gir oss bedre handlindsrom for
oppgraderingene som trengs. Det ser lovende ut, men med tanke på det store etterslepet i
vedlikehold, økning av kostnader ved drift og de store renteøkningene så kan ikke styret love
at ytterligere økninger i felleskostnader ikke blir nødvendig. Foreløpig ser det ut til at vi kan
holde dagens nivå på felleskostnadene.

Vedlikehold og oppgraderinger:
Styret har fått utarbeidet en langtidsplan for nødvendig vedlikehold av bygningsmassen.
Basert på dette vil arbeidet bli prioritert i forhold til behov og økonomi. Mye vil skje, men alt
etter økonomisk bæreevne.
Når det gjelder forbedring av renovasjonsløsning oppleves det at det er utfordringer med dette
i Øreåsen borettslag. Styret arbeider med dette, og har også vurdert en nedgravd løsning.
Foreløpig ser det ut til at en slik løsning vil koste ca. 4 millioner, noe som gjør at dette ikke er
gjennomførbart. Av denne grunn arbeider vi videre med å finne andre gode løsninger som er
rimeligere.

Vedtekter:
Styret arbeider med en grundig gjennomgang av vedtekter, da dagens vedtekter viser seg å
være vage. Vedtekter bør være mer konkrete, dessuten må de være samkjørte med den
oppdaterte burettslagslova. Dersom noen av andelseierne har konkrete ønsker til endringer av
vedtektene ber vi om at dette sendes styret slik at dette kan vurderes opp mot den helhetlige
gjennomgangen.

Sykkelboder:
Det er gjennomført opprydning i alle sykkelboder. Dersom det fremdeles er utfordringer med
dette er det fordi det er for lite kapasitet/for mange sykler. Av denne grunn ber vi om at
andelseiere som oppbevarer sykler som ikke er i bruk om å vurdere det faktiske behovet for
lagring av disse.

Grøntanlegg og utearealer:
Styret prøver å få andelseiere å ta ansvar slik at ikke borettslaget gror over av hekker og
busker Standarder vil bli lagt inn i forslag til nye vedtekter, men frem til disse er på plass
oppfordrer styret alle til å stelle litt rundt sin leilighet/bygg.
Når det gjelder feiling etter vinteren gjorde Moss Kommune dette på deler av området, resten
skulle vaktmesterfirmaet ordne. Vi fikk imidlertid beskjed sent om at de ikke hadde operativt
utstyr til å utføre dette. Videre ble et annet firma kontaktet, men de leverte ikke tjenesten til
avtalt tid. Videre måtte et tredje firma tilkalles, og det oppleves nå som at arbeidet er
tilstrekkelig godt utført. Vi beklager dette og håper at vi ikke opplever samme utfordring igjen
senere.

Generelt:
Styret prøver å løse alle saker og henvendelser på så lavt nivå som mulig. Allikevel er dette
utfordrende dersom man sender klager til styret før man snakker med naboen. Overraskende
ofte er ikke den påklagde klar over hvilke lyder eller sjenanse man påfører naboen sin. Ofte er
det derfor enklere med en direkte kontakt, enn når styret må behandle det og be om uttalelse
fra begge parter. Vi håper derfor at dere holder god kommunikasjon med deres naboer og
sender klager i de tilfeller at kommunikasjon med naboene ikke fører frem.

Kontaktinformasjon:
Den tidligere såkalt «vakttelefonen» til styret med adresse Varnaveien 34 (Vansjø
boligbyggelag) har hatt så store problemer med abonnementet at den nå er avviklet. Styreleder
bruker sin egen mobiltelefon. 412 92 121 i stedet. Kontaktnummer til hele styret ligger på
www.obrl.no. Ved behov kan styrets mobiltelefonnummer benyttes, men vi ser helst at
henvendelser som ønskes behandlet sendes skriftlig på e-post eller i styrepostkassen i veggen
ved styrerommet. Ved akutte saker må selvfølgelig telefon benyttes.

Styrets sammensetning:
Styreleder Tor-Erik Bjurstrøm leder@obrl.no
Sekretær Anders Kyvik post@obrl.no
Økonomiansvarlig Fredric Nygård faktura@obrl.no
Parkeringsansvarlig Chris- Andre Aakre parkering@obrl.no
1.vara (møtende) Karin Moane Johnsen
2.vara Cecilie Johansen

Generelle henvendelser til styret skal så langt det er mulig rettes per e-post. Felles adresse til
styret er post@obrl.no. Denne administreres av sekretær og fordeles til de aktuelle
styremedlemmene.
Dersom det er akutte saker som vannskade, forsikringsskader, brann eller annet skal
selvfølgelig nødetatene kontaktes først deretter styret.
For annen informasjon sjekk www.obrl.no
Alle gode ønsker om en god sommer ønskes alle andelseiere og beboere i Øreåsen Borettslag.


Styret, Øreåsen, 27.06.2023